Oliiviöljy

Oliiviöljy

ViestiKirjoittaja admin2 » 19.10.2012 14:16

http://www.food-info.net/fi/products/olive/olive06.htm

1 Esipuhe

Tässä oliiviöljyn pienemmistä ainesosista kertovassa tiedotteessa tarkastellaan tutkimustuloksia oliiviöljyn hiilivetyjen, erityisesti skvaleenin, sekä sterolien terveyshyödyistä.

2 Oliiviöljyn pienemmät ainesosat

2.1 Hiilivedyt

Oliiviöljyn pääasiallinen hiilivety on skvaleeni, joka on triterpeeni ja kolesterolin biosynteesin väliaste. Kylmäpuristettu oliiviöljy sisältää skvaleenia noin 400-450 mg/100 g, kun taas jalostettu oliiviöljy sisältää skvaleenia noin 25 prosenttia vähemmän (1). Joissakin tutkimuksissa kylmäpuristetusta oliiviöljystä on löydetty skvaleenitasoja, jotka ovat noin 200-700 mg/100 g (katso kohtaa (2)). Uudehkon tutkimuksen mukaan skvaleenin saanti Yhdysvalloissa on keskimäärin 30 mg päivässä. Jos kylmäpuristettua oliiviöljyä käytetään runsaasti, skvaleenin saanti voi kuitenkin nousta 200-400 mg:aan päivässä. Tämä tulos on saatu Välimeren maista (2). Gyllingin ja Miettisen (3) mukaan jotkut saattavat saada ruokavaliostaan jopa 1 gramman skvaleenia päivässä.

Skvaleenin lisäksi oliiviöljy sisältää muitakin hiilivetyjä, esimerkiksi A-vitamiinin esiastetta beetakaroteenia, joskin hyvin pieninä määrinä (beetakaroteenia: 0,03-0,36 mg/100 g) (Kiritsakis ja Markakis, 1987).

2.2 Sterolit

Sterolit ovat solukalvojen olennainen ainesosa. Niitä tuottavat sekä eläimet että kasvit. Sterolirengas on yhteistä kaikille steroleille. Erot löytyvät sivuketjusta. Kolesteroli on yksinomaan eläinsteroli. Kasvisteroleja on tunnistettu tähän mennessä yli 40. Eri tutkimusryhmien havaitsemat sterolien kokonaismäärät kylmäpuristetussa oliiviöljyssä vaihtelevat välillä 113-265 mg/100 g öljyä (5;6). Sterolien määrään vaikuttaa oliivien lajike ja kypsyysaste (5). Oliiviöljyn pääasiallinen steroli on beetasitosteroli, jonka osuus on jopa 90-95 prosenttia sterolien kokonaismäärästä (5;6). Kampesterolin osuus on noin 3 % ja stigmasterolin noin 1 % (5;6). Stanolit ovat tyydyttyneitä steroleja, jotka käytännössä puuttuvat tyypillisistä ruokavalioista (katso kohtaa (4)).

3 Pienten ainesosien terveysvaikutukset

3.1 Hiilivedyt (skvaleeni)

3.1.1 Skvaleeni ja seerumin kolesterolikertymät

Kuten aiemmin on mainittu, skvaleeni on kolesterolisynteesin metaboliitti. Ruokavalion skvaleeni voi siis teoreettisesti muuntua elimistössä kolesteroliksi, ja näin se voisi nostaa seerumin kolesterolitasoja. Tämän vaikutuksen ensimmäinen edellytys olisi, että skvaleenia imeytyisi merkittäviä määriä. Todisteet viittaavat siihen, että 60-80 prosenttia ruokavalion skvaleenista imeytyy oraalisesta annoksesta (2;7). Todisteet viittaavat myös siihen, että merkittävä määrä ruokavalion skvaleenista muuntuu ihmiselimistössä kolesteroliksi. Tämä kolesterolisynteesin nousu ei ole kuitenkaan yhteydessä seerumin vastaavaan kolesterolitasojen nousuun mahdollisesti siksi, että kolesterolin poistuminen ulosteen mukana lisääntyy samanaikaisesti (8). Vaikka Miettinen ja Vanhanen havaitsivat seerumin kokonaiskolesterolitason ja LDL-kolesterolikertymien kasvun, kun ruokavaliota täydennettiin huomattavan suurella päivittäisellä skvaleeniannoksella (1 g), arvot normalisoituivat, kun skvaleeniannosta pienennettiin tämän jälkeen (0,5 g:aan päivässä) (9). Erityisen mielenkiintoinen on tutkimus, jonka mukaan pienen pravastatiiniannoksen mukana annettu skvaleeni tehosti entisestään pravastatiinin tehoa kolesterolia alentavana lääkkeenä (10). Jos näitä aineita käytetään yhdessä, huoli siitä, että pienet skvaleeniannokset nostaisivat seerumin kolesterolitasoja, vaikuttaa olevan aiheeton. Jos ruokavalion skvaleenitaso pidetään kohtuullisena, enintään 0,5 g:n tasossa, sillä ei vaikuta olevan käänteistä vaikutusta seerumin kolesterolikertymiin.

3.1.2 Skvaleeni ja syöpä

Epidemiologiset tutkimukset viittaavat siihen, että oliiviöljyn käyttö ruokavaliossa voi suojata syövältä. Kreikkalaisilla naisilla, joiden kokonaisrasvansaanti on korkea ja rasva on pääasiassa peräisin oliiviöljystä, rintasyöpätapauksia on vain noin kolmannes yhdysvaltalaisten naisten rintasyöpätapauksiin verrattuna (11). Espanjalainen tapaus-verrokkitutkimus osoitti, että eniten oliiviöljyä käyttävillä naisilla rintasyöpäriski pienenee (12). Suuressa kreikkalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa rintasyöpäriski oli 25 prosenttia pienempi naisilla, jotka käyttivät oliiviöljyä vähintään kerran päivässä (13). Toisessa espanjalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa rintasyöpäriskin havaittiin pienentyneen huomattavasti naisilla, jotka sijoittuvat kertatyydyttymättömien rasvahappojen (MUFA) saannin ylimpään kolmannekseen (MUFA-rasvahapot saatiin pääasiassa oliiviöljystä) (14). Tuore italialainen tapaus-verrokkitutkimus puolestaan osoitti rintasyöpäriskin pienenevän, kun ruokaöljyistä saatavien tyydyttymättömien rasvahappojen saanti kasvoi. Italiassa noin 80 prosenttia käytetyistä ruokaöljyistä on oliiviöljyä. Tämä viittaa siihen, että oliiviöljyllä on syövältä suojaava vaikutus (15). Toisessa tuoreessa italialaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa havaittiin merkittävä käänteinen trendi ruokaöljyn (pääasiassa oliiviöljyn) käytön ja haimasyöpäriskin välillä (16). Alan johtavien tutkijoiden Theresa J. Smithin ja Harold L. Newmarkin mukaan suojaava vaikutus saattaa perustua kylmäpuristetun oliiviöljyn runsaaseen skvaleenipitoisuuteen (2;11) . Tätä olettamusta tukee huomattava määrä eläinkokeita. Useimmissa eläinkokeissa on tutkittu ulkoisesti käytetyn tai systeemisen skvaleenihoidon vaikutuksia kemiallisesti aiheutettuun iho-, paksusuolen- tai keuhkosyöpään hiirillä. Yhdessä nämä tulokset osoittavat selvästi, että ruokavalion skvaleenilla on syövältä suojaavia vaikutuksia (17-21).

2.1.3 Ruokavalion skvaleenin muut vaikutukset

Ensimmäiset tutkimukset viittaavat siihen, että ruokavalion skvaleenilla saattaa olla syövältä suojaavien ominaisuuksien lisäksi muitakin edullisia vaikutuksia. Kohnon tutkimusryhmä havaitsi, että skvaleeni ehkäisee tehokkaasti reaktiivisen singlettihapen vaikutuksia ihmisen ihon pinnalla (22). Eläinkokeissa skvaleenilla on todettu olevan merkittävä vaikutus myös silmän terveyteen, erityisesti verkkokalvon valoille herkkiin sauvasoluihin (23). Useat tutkimusryhmät ovat lisäksi raportoineet, että skvaleenia saaneet eläimet näyttävät pystyvän erittämään tehokkaammin myrkkyjä, esimerkiksi heksaklooribentseeniä tai strykniiniä (24-26), vaikka joihinkin vaikutuksiin onkin vaadittu huomattavan korkeita skvaleeniannoksia.

2.2 Sterolit (beetasitosteroli)

2.2.1 Vaikutus seerumin kolesterolikertymiin

Kasvisterolien ja stanolien oraalisen ja parenteraalisen annostelun seurauksena plasman kokonaiskolesterolitaso ja LDL-kolesterolitaso laskevat (katso kohtaa (4;27)). Lasku johtunee lähinnä siitä, ettei kolesteroli pääse imeytymään suolistossa. Kasvisteroleilla ja stanoleilla saattaa olla vaikutusta myös maksan ja suoliston kolesterolimetabolismiin. On kuitenkin huomattava, että seerumin kolesterolitasojen merkittävä lasku on saatu aikaan vain tutkimuksissa, joissa on käytetty kasvisterolitäydennystä. Annokset vaihtelivat 1-3 grammaan päivässä. Tätä määrää ei saada normaalista ruokavaliosta. Useimmissa tutkimuksissa käytettiin margariineja, joihin oli lisätty steroleja tai stanoleja. Yleensä kokonaiskolesterolitaso ja LDL-kolesterolitaso laskivat enemmän, kun sterolien päivittäinen annos nostettiin 2 g:aan päivässä. Sitä suuremmilla annoksilla ei enää havaittu kolesterolitasoa laskevaa vaikutusta (28). Kaikkien satunnaistettujen kaksoissokkotutkimusten äskettäisessä meta-analyysissa pääteltiin, että kun kasvisteroleja tai stanoleja nautittiin päivittäin 2 grammaa, seerumin LDL-kolesterolikertymät vähenivät 9-14 prosenttia. Annoksilla ei ollut vaikutusta HDL-kolesterolitasoon tai triglyseridikertymiin (27). Lisäksi kolesterolikertymien väheneminen on selvempää veren liiallisesta kolesterolipitoisuudesta kärsivillä potilailla sekä potilailla, joiden ruokavalio sisältää runsaasti kolesterolia (katso kohtaa (4;27)). Eräässä tutkimuksessa havaittiin merkittävä lipiditason lasku, kun suhteellisen matala 740 mg:n kasvisteroliannos päivässä annettiin potilaille, joiden ruokavalio sisälsi runsaasti kolesterolia (29). Näin ollen ei voida sulkea pois sitä, että runsaasti kylmäpuristettua oliiviöljyä sisältävän ruokavalion lisäksi nautitut kasvisterolimäärät saattavat olla jossain määrin edullisia seerumin kolesterolikertymien kannalta, erityisesti potilailla, jotka kärsivät veren liiallisesta kolesterolipitoisuudesta ja joiden ruokavalio sisältää runsaasti kolesterolia.

3.2.2 Kasvisterolit ja syöpä

Useissa tutkimuksissa on raportoitu kasvisterolien, erityisesti beetasitosterolin kasvaimilta suojaavista vaikutuksista. Von Holtzin ryhmä havaitsi, että kolesterolilla käsiteltyihin kontrolleihin verrattuna beetasitosterolilla käsiteltyjen ihmisen eturauhassyöpäsolujen kasvu väheni 24 prosenttia ja niiden apoptoosi kiihtyi nelinkertaiseksi (30). Apoptoosi tarkoittaa ohjelmoitua solukuolemaa, propylaktista mekanismia, jonka seurauksena solut tekevät itsemurhan esimerkiksi syöpäsoluiksi muututtuaan, jotta ne eivät vaarantaisi elimistöä. Lisäksi beetasitosteroli näyttää tehoavan eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa (31-33). Näiden eturauhassyöpään tai eturauhasen liikakasvuun liittyvien havaintojen lisäksi on raportoitu beetasitosterolin terveysvaikutuksista paksusuolensyöpäsoluihin ja rintasyöpäsoluihin in vitro (34-36). Beetasitosterolin on lisäksi osoitettu mitätöivän erään karsinogeenin vaikutuksen rottien paksusuoleen (37). Vain muutamissa tutkimuksissa on tarkasteltu kasvisterolien ja ihmisten syöpien välistä suhdetta. De Stefanin tutkimusryhmä Uruguaysta havaitsi merkittävän käänteisen suhteen kasvisterolien kokonaissaannin ja mahasyövän välillä (38). Kalifornialainen tutkimusryhmä puolestaan vertaili havainnointitutkimuksessaan Seitsemännen päivän adventistien ja muun väestön sterolien saantia. Seitsemännen päivän adventistien keskuudessa ilmenee tunnetusti erittäin vähän syöpää. Tutkimusryhmä sai selville, että Seitsemännen päivän adventistien ruokavalio sisälsi vähemmän kolesterolia ja huomattavasti enemmän kasvisteroleja kuin muun väestön. Tutkijat esittivät, että joko adventistien runsas kasvisterolien saanti tai ravinnon kasvisterolin korkea suhde kolesteroliin nähden vähensi syöpätapauksia (39).

Useimmat edellä mainituista tutkimuksista on tehty joko in vitro tiettyjen syöpien soluviljelmillä tai eläinkokeilla. Tämä on pidettävä mielessä tuloksia tarkasteltaessa, kunnes saadaan lisää tuloksia ihmisillä tehdyistä kokeista. Kaiken kaikkiaan tulokset kuitenkin lupailevat, että kasvisteroleilla, erityisesti beetasitosteroleilla, saattaa olla selviä syöpää ehkäiseviä vaikutuksia eturauhas-, paksusuolen-, rinta- ja mahasyövän yhteydessä.

4 Yhteenveto ja päätelmät

Oliiviöljyn pienempiin ainesosiin kuuluvat muun muassa hiilivedyt (erityisesti skvaleeni) ja kasvisterolit. Näillä ainesosilla on monien tutkimusten mukaan edullisia vaikutuksia. Skvaleenilla ja beetasitosterolilla on todettu olevan ennen kaikkea syöpää ehkäisevä vaikutus. Verrattain korkea skvaleeni- ja kasvisterolipitoisuus on siis yksi oliiviöljyn arvokkaista ominaisuuksista. Se lisää öljyn terveysvaikutuksia. Oliiviöljyn hiilivetyjen, kasvisterolien, fenolien, tokoferolien, aromiaineiden ja hyödyllisen rasvahappokoostumuksen mahdolliset yhteisvaikutukset saattavat olla jopa merkittävämmät kuin oliiviöljyn yksittäiset terveysvaikutukset.
Avatar
admin2
Ylläpitäjä
 
Viestit: 8180
Liittynyt: 02.09.2011 12:51

Re: Oliiviöljy

ViestiKirjoittaja bluezone » 26.01.2013 14:21

Näyttäisi toimivan ainakin henkilöillä, joilla on paljon plakkia suonissa. Vaikutus terveempiin henkilöihin jäi tässä tutkimuksessa vielä hämärän peittoon tutkimuksen pienuuden ja lyhyen keston takia:

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=& ... GE&cad=rja
Kuva
bluezone
 

Re: Oliiviöljy

ViestiKirjoittaja admin2 » 16.07.2013 00:21

http://www.knossos.fi/neitsytoljy_ja_mu ... oljyt.html


Neitsytöljy ja muut oliiviöljyt

Miten saat parasta
Muillekin Välimeren alueen kansoille kuin kreikkalaisille sana ´neitsyt´ on symbolinen. Neitseellinen oliiviöljy puristetaan oliivin hedelmälihasta mekaanisesti mahdollisimman lempeästi alhaisessa lämpötilassa (kylmäpuristus), hitaasti suurta voimaa käyttämättä. Neitsytöljyyn ei sekoiteta mitään, siitä ei poisteta mitään, siihen ei lisätä mitään eikä sitä kuumenneta. Se on marjasta puristamalla saatua nektarimaista mehua. Kun mehuun sekoittunut öljy on noussut kasvisveden pinnalle ja siitä separoitu, saadaan neitseellistä oliiviöljyä. Sitä parasta!
Avatar
admin2
Ylläpitäjä
 
Viestit: 8180
Liittynyt: 02.09.2011 12:51


Paluu Terveys/ravinto

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa